A Debreceni Egyetemen a hallgatói tanulmányi és szociális alapon járó térítések és juttatások rendszerét a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve a rendeletben foglaltak alapján „A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata” állapítja meg. A szabályzat szerint a következő juttatásokat kaphatják meg a hallgatók.

Bursa Hungarica

A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat a települési önkormányzatok ítélik oda a legjobban rászoruló, területükön állandó lakóhellyel rendelkező hallgatóknak. Ezt a támogatást a megyei önkormányzatok kiegészíthetik. Az állam a települési és megyei önkormányzati támogatást megduplázza, de ha az önkormányzatok több mint 5.000 Ft-ot ítéltek oda a hallgatóknak, akkor is legfeljebb 5.000 Ft-tal egészíti ki. A Bursa ösztöndíjat már a végzős középiskolások is igényelhetik.

A Bursa Hungarica ösztöndíj összege (önkormányzati és intézményi ösztöndíj együtt): 2.000 – 11.000 Ft/hó

Egyszeri alaptámogatás

Azok az elsőéves hallgatók, akik pályázatot nyújtanak be rendszeres szociális ösztöndíjra, szociális helyzetük alapján a rendszeres szociális ösztöndíj fejezetben felsorolt kiemelt csoportok valamelyikébe tartoznak (nagycsaládos, hátrányos helyzetű stb.), és elérik a bírálóbizottság által a rendszeres szociális ösztöndíjra való jogosultsághoz meghatározott minimális ponthatárt, tanulmányaik első félévében a kormányrendelet szerint jogosultak az egyszeri alaptámogatásra, melynek összege felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan képzés esetén az éves hallgatói normatíva 50%-a (2016-ban 59.500 Ft), mesterképzés esetén az éves hallgatói normatíva 75%-a (2016-ban 89.250 Ft).

Egyszeri szociális ösztöndíj

A rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíjat a KFSZB ítéli meg a tanulmányok során bármikor beadható pályázat alapján házasságkötés, saját gyermek születése vagy szülő elhunyta esetén, illetve más, rendkívüli méltányosságot érdemlő esetekben. A pályázat feltétele, hogy a rendkívüli esemény fél éven belül történjen. A támogatások összege legfeljebb 50.000 Ft.

Szociális ösztöndíj

A szociális ösztöndíjat az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) ítéli oda a rászorulóknak. A szociálisösztöndíj-kérelmeket a kollégiumi felvételi eljárással egyszerre, azonos űrlapon, azonos igazolások benyújtásával lehet leadni. A kérelmeket az egyetemre frissen felvett elsőéveseknek az egyetemi felvételt követően, augusztus első felében kell leadniuk. A szociálisösztöndíj-kérelmek elbírálása egyetemi szinten egységes, a kollégiumi felvételivel azonos pontrendszer alapján történik, mivel a hallgatók szociális helyzete nem függ attól, melyik karon tanulnak.

A hallgatói juttatásokról és térítésekről szóló kormányrendelet alapján – amennyiben elérik a bírálóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt – kiemelt összegű rendszeres szociális ösztöndíjra jogosultak az alábbi csoportokba tartozó, hátrányos helyzetű hallgatók:

1. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege az éves hallgatói normatíva 20%-a (2016- ban 23.800 Ft), amennyiben a hallgató eléri a bírálóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt és
– fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
– halmozottan hátrányos helyzetű (hátrányos helyzetű és szülője, szülei legfeljebb az általános iskolát végezte, végezték el), vagy
– nagycsaládos (legalább két eltartott, tanuló testvére van), vagy
– családfenntartó (saját gyermeke van), vagy – árva (25 éves életkor alatt).

2. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege az éves hallgatói normatíva 10%-a (2016- ban 11.900 Ft), amennyiben a hallgató eléri a bírálóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt és
– hátrányos helyzetű (családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vette, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította), vagy
– gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
– félárva (25 éves életkor alatt).

Azoknak a rászoruló hallgatóknak, akik nem tartoznak a fenti csoportok egyikébe sem, és elérik a bírálóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt, a rendszeres szociális ösztöndíj legkisebb összege 6.000 Ft/hó.

A szociális rászorultság elbírálásának legfontosabb szempontjai:
– családszerkezet
– az egy háztartásban élő eltartók és eltartottak száma, illetve hogy az eltartók teljes vagy csökkentett keresetűek (munkanélküli, nyugdíjas stb.)
– jövedelem – a családban az egy főre eső éves bruttó jövedelem nagysága
– távolság – az állandó lakóhely távolsága a képzés székhelyétől
– egészségi állapot – az eltartók, a pályázó vagy a pályázó testvérének súlyos betegsége