A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata (DEHÖK) alapszabályának megfelelően a HÖK képviselőit, illetve tisztségviselőit általános és titkos választásokon a hallgatók választják meg, a választás során mindenki választó és választható. Nálunk Debrecenben a HÖK kétszintű szervezet. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat mellett és annak részeként működnek a kari HÖK-ök, amelyek kari szinten képviselik a hallgatókat, képviselőiket delegálják a kari tanácsokba, bizottságokba és a DEHÖK küldöttgyűlésébe.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat struktúrájának felépítésekor amellett, hogy az egyetem valamennyi kari Hallgatói Önkormányzata arányosan képviselve legyen, igyekeztünk arra is törekedni, hogy ugyanakkor egy, a napi, hirtelen megjelenő feladatokra gyorsan és hatékonyan reagálni képes operatív vezetés is működjön. Az előbbinek, tehát az arányos képviseletnek a színtere az EHÖK küldöttgyűlése, melyben a kari HÖK-öknek létszámarányos a képviselete.

A küldöttgyűlés két ülése között a legfontosabb kérdésekben a DEHÖK elnöksége dönt, melynek tagjai az EHÖK elnöke és alelnökei mellett a 14 kari HÖK-elnök. A DEHÖK feladata összefogni a kari HÖK-ök működését, koordinálni tevékenységüket, az elnökségi üléseken kialakított konszenzusos álláspontot képviselni a Szenátusban, az egyetemi bizottságokban és a rektori vezetésben. Erre kiváló lehetőséget biztosít, hogy az eddigi fegyelmezett és konstruktív munka elismeréseként a DEHÖK elnöke 2007 júliusától a rektori vezetés tagja.

A Hallgatói Önkormányzat kari szintű szervezeti egysége a Kari Hallgatói Önkormányzat. Az angol nyelvű képzést is folytató karok esetében az angol nyelven tanuló külföldi hallgatók kari HÖK-ön belül működő szervezeti egysége a Kari Részönkormányzat.

Debreceni Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Képviselet

A Debreceni Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Képviselet (DEHDK) egyetemi szinten szerveződik, a Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK), valamint a Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) képviselőiből. A Hallgatói Önkormányzat és a DÖK közös legfőbb döntéshozó szerve a DEHDK választmánya, amelynek tagjait a DÖK és a kari HÖK-ök közgyűlései az arányos képviseleti elvnek megfelelően delegálják.

A DEHDK az Egyetem önkormányzatának részeként működik. A DEHDK választmányi képviselője lehet az, akit a DÖK vagy a kari hallgatói önkormányzati választásokon, illetve kooptálás útján, továbbá a DEHÖK küldöttgyűlésébe az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelő módon érvényesen képviselőnek választottak.

A DEHDK szervezetei

A DEHDK Felügyelő Bizottsága a DEHDK, az EHÖK, a kari HÖK-ök és a DÖK folyamatos, szabályszerű és hatékony működését segíti elő, ellátja a működéssel és a jelen Alapszabály rendelkezéseinek betartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.

A DEHDK Sajtóiroda koordinálja és szervezi a DEHDK, az EHÖK, a kari HÖK-ök és a DÖK, valamint szervezeti egységeik tevékenységének és döntéseinek az egyetem polgárai számára történő nyilvánossá tételét. Ennek során együttműködik az egyetem és annak szervezeti egységei által fenntartott médiakommunikációs tevékenységet folytató szervezetekkel.

Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzat

Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat a doktori tanulmányokat folytató hallgatók nemzeti felsőoktatási törvényben deklarált érdekképviseleti szervezete. Ellátja mindazon feladatokat, melyeket a graduális képzésben részt vevő hallgatók számára a Hallgatói Önkormányzat lát el. Ennek keretében a doktoranduszok érdekképviselete mellett a doktoranduszok számára rendezvényeket, konferenciákat szervez, részt vesz a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) munkájában, kapcsolatokat épít más hazai és külföldi felsőoktatási intézmények doktorandusz szervezeteivel. A Doktorandusz Önkormányzat kizárólag egyetemi szinten szerveződik.

A DÖK legfőbb döntéshozó szerve a DÖK küldöttgyűlése, melyet az Egyetem doktori iskoláiba beiratkozott doktoranduszai demokratikusan, közvetlenül és titkosan választanak meg. A doktoranduszokra vonatkozóan a DÖK gyakorol képviseleti, döntési, véleménynyilvánítási, eljárási jogot.

A DEHÖK vezetői

Csont István
Elnök
ist.csont@gmail.com

Nagy Péter
Elnökhelyettes
nagy.peter051895@gmail.com

Vincze Éva
Böszörményi úti campus alelnök
vincze.evike@gmail.com

Deák Máté Sándor
Nagyerdei körúti campus alelnök
demsa04@gmail.com

Szikszai Tamás
Egyetem téri campus alelnök
sziki1986@gmail.com

Hajdu Márton
Kassai úti campus alelnök
hajdu.marton88@gmail.com

Sayad-Ahmad Mohamed
Külföldi hallgatókért felelős alelnök
s.ahmadmohamed@gmail.com

Balogh Ákos
Kabinetfőnök
balogh.akos011@gmail.com

 

Csillik Balázs
Felügyelő Bizottság elnöke
csbazs@gmail.com

Macskin László
Rendezvényekért felelős elnöki megbízott
macskinlaca@gmail.com

Bács Bence
Marketing ügyekért felelős elnöki megbízott
bacs.bence.andras@gmail.com

Sánta János
Sportügyekért felelős elnöki megbízott
janos.santa87@gmail.com