A Debreceni Egyetemen a hallgatói tanulmányi és szociális alapon járó térítések és juttatások rendszerét a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve a rendeletben foglaltak alapján „A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata” állapítja meg. A szabályzat szerint a következő juttatásokat kaphatják meg a hallgatók.

Kiemelt művészeti ösztöndíj

A kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó hallgatók a rektor által kiírt pályázat alapján művészeti ösztöndíjban részesülhetnek. A pályázatot minden félév elején írják ki, a támogatást egy félévre lehet elnyerni. Az ösztöndíjat önköltséges hallgatók is igényelhetik. A művészeti ösztöndíj összege kategóriától függően 5.000 – 25.000 Ft/hó.

Kiemelt sportösztöndíj

A nemzetközi, országos, illetve regionális szinten elért kiemelkedő sportteljesítményért a rektor által kiírt pályázat alapján sportösztöndíj adományozható. A pályázatot minden félév elején írják ki, a támogatást egy félévre lehet elnyerni. Az ösztöndíjat önköltséges hallgatók is igényelhetik. A sportösztöndíj összege kategóriától függően 5.000 – 25.000 Ft/hó.

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj

A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó ösztöndíjat pályázati úton azok kaphatják meg, akik méltók lennének akár a köztársasági ösztöndíjra is, de abban a keret szűkössége miatt már nem részesülhettek. Ezt az ösztöndíjat legfeljebb a hallgatók 2%-a kaphatja meg, az odaítélés részletes szabályait a kar határozza meg.

Köztársasági ösztöndíj

A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó köztársasági ösztöndíjat az egyetem javaslata alapján a felsőoktatást felügyelőminiszter adományozza. Az ösztöndíjat pályázati úton egy tanévre lehet elnyerni, legfeljebb a hallgatók 0,8 %-a kaphatja meg, a pályázók rangsorolásának részletes szabályait a kar határozza meg. A köztársasági ösztöndíj mindenkori összegét a költségvetési törvényben állapítják meg, jelenleg 34.000 Ft/hó.

Mesterképzési szakmai ösztöndíj

A mesterképzés első évfolyam első félévére beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók mesterképzési szakmai ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíjban a karok mesterképzés első évfolyam első félévére beiratkozott hallgatóinak legfeljebb 50 %-a részesülhet. Az ösztöndíj a hallgató által a Kari Tanulmányi Bizottsághoz benyújtott pályázat alapján egyszeri alkalommal folyósítható juttatás.

Az ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik a mesterképzés első félévében legalább 20 felvett kredittel rendelkeznek, a mesterképzésre felvételi jogalapot jelentő előző képzés során leg-alább 3,00 összesített korrigált kreditindexet értek el, továbbá az alapképzési oklevelük legalább jó minősítésű. Az ösztöndíj odaítélésének, illetve esetleges visszavonásának eljárási rendjét a karok határozzák meg. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a hallgató több nyelvvizsgával rendelkezik. Az ösztöndíj mértéke 15.000 – 30.000 Ft.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

A szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó lakóhely közötti távolság legalább 1 km.

Az ösztöndíj odaítélésének feltételeit, mértékét, az odaítélés, az esetleges visszavonás eljárási rendjét a karok határozzák meg, de havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át (11.900 Ft) nem haladhatja meg.

Gyakorlatok, utak támogatása

A szakmai utakat, gyakorlatokat a karok döntése alapján támogatják. Az Erasmus ösztöndíjjal valamelyik európai egyetemen tanulmányokat folytató magyar hallgatókat pályázat alapján a karok külön támogatásban részesíthetik.

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjat az előző félévi tanulmányi eredmény alapján lehet elnyerni. Elsőéves hallgatók a képzés második félévétől kezdve kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat. Az egyetem hallgatóira egységes ösztöndíjrendszer vonatkozik, amelynek lényege, hogy nem a tanulmányi átlag, hanem matematikai képlet határozza meg az ösztöndíjak pontos összegét. A rendszer lényege, hogy csak az egymással ténylegesen összehasonlítható teljesítményű hallgatókat sorolják egy kategóriába. A tanulmányi ösztöndíj összegének megállapítására a félévek elején, a beiratkozások lezárása után kerül sor, a szabályzatban rögzített eljárásrend és összegek szerint. Az ösztöndíj mértéke az egyes kategóriákban 10.000 – 28.000 Ft.

A tanulmányi ösztöndíj kiszámítása:
– minden hallgató esetében megállapítják az ún. ösztöndíjindexet,
– egy adott szak/évfolyam/csoport hallgatóinak ösztöndíjindexeit csökkenő sorrendbe rendezik,
– a hallgatókat e sorrend alapján 4 sávba sorolják úgy, hogy összesen a hallgatók legfeljebb 35%
– a részesüljön tanulmányi ösztöndíjban; adott ösztöndíjösszeg félévenként más-más tanulmányi eredményhez tartozhat,
– a két- vagy többszakos hallgatókat mindegyik szakjukon besorolják, majd, ha az ösztöndíjösszegek különbözőek, azokat átlagolják.

Tehetséggondozási ösztöndíj

A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményt nyújtó hallgatók bekerülhetnek a Debreceni Egyetem Tehetséggondozási Programjába (DETEP), amelynek tagjaként tutoriális oktatásban, további szakképzésben részesülnek, felkészülhetnek a tudományos életpályára. A programban kiváló teljesítményt nyújtó hallgatók a programtanács döntése alapján ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíj mértéke az elért teljesítménytől függően 10.000 – 34.000 Ft/hó.

Doktoranduszoknak a fenti, teljesítmény alapján adható juttatásokat a jelenleg hatályos jogszabályok szerint nem lehet folyósítani. Ők doktori ösztöndíjat kapnak, ennek havi összege 2016-ban 100.555 Ft. Szociális rászorultság alapján megállapított ösztöndíjakban azonban a PhD- hallgatók is részesülhetnek.